KILPAILUT


Lasten POLKUTRAKTORIKISA klo 12.30-15.00 (Sarjat: alle 3 v, 4-6 v,
7-9 v)

Lasten KEPPIHEPPAKISA klo 12.30-15.00 (Sarjat: alle 4 v, 4-6 v, 7-9 v, yli 9 v)